Begrepp

Nedan definieras vanliga begrepp som återkommer inom de dokument som återfinns i olika dokument och skrifter relaterade till AR.

ARm: En medlem inom AR som är auktoriserad redovisningskonsult.

Medlem: En redovisningskonsult som är ansluten till AR.

Bokslutsberättelse: Det dokument som en auktoriserad redovisningskonsult kan utföra och som utgör bilaga till årsredovisningen.

Periodberättelse: Det dokument som en auktoriserad redovisningskonsult kan utföra och som utgör bilaga till årsredovisningen.

God yrkessed: En standard för arbetets utförande som grundas på lag, rekommendation, normgivning samt branschstandard.

Redovisningskonsult: En konsult som yrkesmässigt utför redovisnings- och rådgivningstjänster inom redovisning, ekonomistyrning och skatter.

Kollega: En annan redovisnings- eller lönekonsult som är yrkesverksam.

Klient: Den uppdragsgivare eller arbetsgivare som överenskommet arbete utförs för.