Etiska regler

Bemötande

En ARm ska bemöta sina klienter på ett respektfull och förtoendegivande sätt.

 1. En ARm ska bemöta sina klienter på ett respektfullt sätt utifrån klientens förutsättningar.
 2. En ARm ska informera en klient om man inte kan bemöta sin klient utifrån klientens förutsättningar och rekommendera alternativ.

Tystnadsplikt och sekretess

En ARm ska alltid hantera det material eller information man får från sin klient på ett säkert sätt där tystnadsplikt råder.

 1. En ARm får inte sprida information vidare om en klient om inte klienten uttryckligen, helst skriftligen, godkänt detta.
 2. En ARm är alltid huvudansvarig för att tystnadsplikten beaktas både hos sina egna medarbetare men även anlitade utomstående.
 3. En ARm får inte nyttja information erhållen från klient till att gynna sig själv eller annan.

Utbildning och kompetens

En ARm ska upprätthålla och vidareutveckla sin yrkeskompetens i enlighet med riktlinjer från AR.

 1. En ARm ska fortlöpande upprätthålla sin kompetensnivå, samt hålla sig informerad om lagändringar och andra ändringar som rör verksamhetsområdet. Kompetensen ska hållas aktuell genom fortlöpande utbildningar.
 2. En ARm ska beakta utbildningsplanen och den kvalitetskontroll som fastställts av AR. Kursintyg från genomgångna kurser ska registreras i systemet hos AR genom att underlag registreras av medlemmen efter genomgången kurs.

Arvode

En ARm ska inte i förväg överenskomma om ett arvode för utförda uppdrag utan det ska sättas utifrån faktiskt arbete, svårighetsgrad på arbetet, omfattning och det ansvar det innebär.

 1. En klient som i förväg ber om att få en uppskattning om arvodets storlek ska alltid informeras om att arvodet påverkas av faktiskt arbete, svårighetsgrad, omfattning samt ansvar.
 2. Ett kundavtal ska finnas med varje klient där arvodesdebiteringen för utförda uppdrag på förhand ska vara överenskomna med klienten.Även avtalade tjänster ska framgå.
 3. För uppdrag i löpande räkning ska medlemmen kontinuerligt kunna lämna sådan information att utvecklingen av uppdragets kostnad kan överblickas.

Marknadsföring och reklam

En ARm ska i sin marknadsföring, reklam och utskick vara saklig och ta hänsyn till branschens anseende.

 1. En ARm ska i sin marknadsföring och reklam framhålla sig själv, byrån och yrkeskompetensen.
 2. En ARm ska i sin marknadsföring och reklam inte negativt uttrycka sig om kollegor eller kollegors kompetens.
 3. En ARm får och bör använda titeln Auktoriserad Redovisningskonsult i sin marknadsföring med mera då det påvisar den kompetens man besitter.
 4. En ARm ska framhålla den standard som AR arbetar efter som det arbetssätt som ger hög kvalitet för klienten.
 5. En ARm får och bör använda AR´s logotyp i sin marknadsföring med mera då det styrker den kompetens man besitter.

Lokaler

En ARm ska bedriva sin verksamhet i en sådan lokal som är anpassade och utrustade för verksamheten.

 1. Den lokal där SARm bedriver sin verksamhet ska vara ändamålsenligt utformade för att erbjuda ett effektivt arbetssätt.
 2. En klient ska känna trygghet och struktur i ett arbete utförd av en ARm vilket också ska märkas i de lokaler där verksamheten bedrivs.

Yrkesutövning

En ARm ska omsorgsfullt utföra sitt arbete enligt gällande lagar, praxis, normgivning och god yrkessed. Arbetet ska utföras utifrån sin klients intressen.

 1. Om det inte går att utföra ett arbete eller uppdrag då förutsättningarna i denna paragraf saknas ska uppdraget eller arbetet omprövas eller avböjas.
 2. ARm ska alltid uppträda professionellt så att respekt och förtroende vidmakthålls såväl för den enskilda konsulten samt för yrkeskåren.
 3. En ARm ska inte medverka till att information lämnas som på något sätt är vilseledande eller att regelverk och lagar kringgås.
 4. ARm ska arbeta utifrån klientens intressen och ska inte åta sig uppdrag som faller utanför det egna kompetensområdet.

Relationen till kollegor

En ARm ska behandla sina kollegor och samarbetspartners med tillbörlig respekt och verka för goda relationer inom branschen.

 1. En ARm ska vid förfrågan uttala sig sakligt om en kollegas arbete.
 2. En ARm ska vid behov, och med klientens godkännande, vid övertag av uppdrag från kollega ta kontakt med denne om det behövs för att underlätta arbetet.
 3. Den som blir kontaktad av kollega med anledning av övertagande av uppdrag ska med beaktande av tystnadsplikten samt tillgängliga resurser för begärt biträde, uppträda sakligt och om agera för klientens bästa.
 4. Om en ARm avslutar sin anställning hos en byrå ska en ARm inte aktivt påverka klienter att följa med till annan verksamhet om detta inte är enligt klientens intresse.
 5. En AR ska i möjligaste mån stödja och hjälpa sina kollegor. Ingen medlem i AR ska känna sig ensam.

Relationen till klienten

En ARm ska utöva sitt arbete i enlighet med integritet och objektivitet.

 1. En Arm ska ha en proffisionell relation till sin klient och bibehålla sitt oberoende.
 2. En ARm ska fullgöra sitt arbete på ett sådant sätt som att det sker inom ramen för lagar, regler och andra normer samt branschstandard.
 3. Om en ARm rekommenderar specialister, produkter eller andra tjänster till sin klient och i gengäld erhåller ersättning från leverantörerna ska klienten informeras om detta.