Förutsättningar för medlemskap

Medlemsformer

Medlem kan vara både byrå, auktoriserad redovisningkonsult eller enbart redovisningskonsult. Man kan vara medlem utan att vara Auktoriserad Redovisningskonsult.

Inträdeskrav

Medlem kan den bli som:

a) är yrkesverksam som redovisningskonsult eller byrå som driver redovisningsverksamhet och/eller revisionsbyrå
b) inte är i konkurs
c) inte har förvaltare enligt 11 kap 7 § föräldrabalken
d) inte har belagts med näringsförbud
e) är känd som pålitlig och hederlig samt även i övrigt bedöms lämplig att utöva verksamhet som redovisningskonsult

Auktorisation

Medlem kan ansöka om auktorisation om inträdeskraven är uppfyllda samt att den sökande uppfyller såväl teori- som praktikkrav inom för yrkesrollen relevanta ämnen. Man ska även ha genomgått fastställda krav på examen med godkänt resultat.

Ytterligare information om ansökan och prov finns på hemsidan.

Ansökan

Ansökan lämnas elektroniskt på AR´s hemsida och ansökningar granskas och beslutas löpande. Ansökan granskas först efter att avgiften har erlagts.

Innebörden av medlemskap

En medlem ska teckna ett abonnemangsavtal hos AR i enlighet med de villkor och avgifter som återfinns på AR´s hemsida. Erlagd avgifter återbetalas inte.

En medlem är skyldig att:

– genomgå föreskriven och godkänd aktualitetsutbildning för varje 3-årsperiod,*
– genomgå föreskriven och godkänd egenkontroll för varje 2-årsperiod,
– genomgå föreskriven och beslutad kvalitetskontroll för auktorisation var 5:e år, 
– teckna ändamålsenligt försäkring.

Varje medlem är skyldig att ansvarsfullt och under tystnadsplikt utföra sina uppdrag. Medlem är i dessa avseenden ansvarig även för anlitade underkonsulter och anställd personal.

*Om särskilda skäl föreligger kan Kvalitetskommittén lämna anstånd med aktualitetsutbildning.

Disciplinära ingripanden mot aktiv medlem

En medlem som bryter mot AR´s stadgar, normer eller i övrigt brister i sin yrkesutövning eller skadar AR´s eller dess enskilda medlemmar kan av Kvalitetskommittén tilldelas en erinran eller en varning. Kvalitetskommittén kan besluta om förverkande av medlemskapet.

Om en medlem inte har klarat beslutad kvalitetskontroll vid tre på varandra följande kontrolltillfällen ska Kvalitetskommittén aktualisera frågan om medlemmen ska tilldelas en erinran eller en varning eller om medlemskapet ska förverkas. Medlem är skyldig att på anmodan av Kvalitetskommittén avge skriftligt svaromål och om så påkallas personligen infinna sig inför nämnden samt att förete de handlingar nämnden ålägger medlemmen att tillhandahålla.

Har Kvalitetskommittén beslutat att medlemskapet ska förverkas eller tilldelat medlem erinran eller varning, har medlemmen rätt att överklaga beslutet till Kvalitetskommittén för förnyad bedömning inom trettio (30) dagar från det att medlemmen tagit del av beslutet. Kvalitetskommittén har befogenhet att upphäva beslutet och, om det befinns lämpligt, bestämma annan påföljd. Kvalitetskommittén kan även besluta om att en ny utredning ska göras av kontoret. Kvalitetskommittén beslut om förverkande ska för att äga giltighet biträdas av minst två tredjedelar av hela antalet medlemmar i Kvalitetskommittén.

Förverkande av medlemskap

Medlemskapet kan förverkas om medlem:

a) inte längre är yrkesverksam,
b) inte genomgått föreskriven aktualitetsutbildning eller kvalitetskontroll,
c) inte har tecknat och betalt försäkringspremie för verksamheten,
d) inte erlagt stadgade avgifter eller annan otvistig skuld till AR eller närstående bolag,
e) underställts reglerna om förvaltare enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken f) belagts med näringsförbud,
g) är förbjuden att utöva rådgivningsverksamhet enligt 3 § lagen (1958:354) om förbud mot yrkesmässig rådgivning i vissa fall m.m.
h) genom allvarligt åsidosättande av yrkesetiska regler eller på annat sätt förlorat sitt anseende som pålitlig och hederlig,
i) straffats för brott som har samband med yrkesutövningen eller brott som annars är av allvarlig art,
j) har uppvisat allvarliga brister i sin yrkesutövning som framkommit vid kvalitetskontrollen eller i övrigt.

Beslut om att medlemskap ska förverkas av skäl som anges ovan fattas av Kvalitetskommittén. Om föreliggande brist är hänförlig till e), f), g), eller i) förverkas samtliga auktorisationer och därmed medlemskap som den aktuella medlemmen innehar. Om synnerliga skäl föreligger kan Kvalitetskommittén i samråd med kontoret lämna dispens. Medlem ska beredas tillfälle yttra sig innan beslut om förverkande fattas. Medlem ska inom två veckor efter besked om förverkande av medlemskap underrättas härom genom protokollsutdrag. Kvalitetskommittén får inte offentliggöra anledning till förverkandet.

Eget utträde

Medlem som begär utträde, ska skriftligen anmäla detta till kontoret, med angivande av vilket medlemskap som utträdet avser och då medlemskapet ska upphöra.

Kvalitetskommittén

Kvalitetskommitténs uppgift är att leda och utveckla AR´s kvalitetssystem samt övervaka att medlem genomgår regelbunden kvalitetskontroll. Kvalitetskommittén ska upprätta för kvalitetskontrollen erforderliga riktlinjer och tillämpningsanvisningar i enlighet med av kontoret lämnade principer och kostnadsramar.

Rapportering av Kvalitetskommitténs arbete ska ske löpande till kontoret. Kvalitetskommittén ska bestå av ordförande samt minst två och högst fyra övriga ledamöter. Ordförande är en av ledamöterna. Kvalitetskommitténs ledamöter ska vara erfarna och besitta relevant erfarenhet. Kvalitetskommittén är beslutför med ordföranden och minst två övriga ledamöter närvarande. Beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal gäller den mening som ordföranden biträder. Nämnden får delegera beslutanderätt till ordföranden ensam. Kvalitetskommittén äger rätt att adjungera en eller flera personer att närvara vid nämndmöte.

Vid behov har Kvalitetskommittén möjlighet att nyttja både interna och externa resurser om man så har beslutat. Kvalitetskommittén ska utreda frågor om disciplinära åtgärder mot medlemmar samt besluta om erinran, varning eller förverkande av medlemskap.