Innebörden av kvalitetskontroll

Att inneha titeln och arbeta som Auktoriserad redovisningskonsult innebär att det finns en förväntan och ett förtroende från klienter och intressenter. För att bibehålla och stärka den förväntan och förtroendet som finns arbetar AR med olika åtgärder varav kvalitetskontrollen av medlemmar är en. Kvalitetskontrollen strävar efter att verifiera att du som Auktoriserad redovisningskonsult arbetar i enlighet med Svensk standard för redovisningstjänster och utför uppdragen med kvalité och bred kunskap. Ytterligare information om kvalitetskontrollen finns på hemsidan ”auktorisera.se” under rubriken ”Kvalité”. Var 5:e år blir du som Auktoriserad redovisningskonsult uttagen till kvalitetskontroll. Vartannat år skickas också en elektronisk självkontroll blankett ut för att man själv ska kunna se hur väl man följer Svensk standard för redovisningstjänster. Den kvalitetskontroll som sker vart 5:e år är obligatorisk och en förutsättning för auktorisation.

Processen för kvalitetskontroll sker enligt följande:

Underrättelse

Ett mail skickas ut till den som står registrerad som kontaktperson för byrån i medlemsregistret. Som en förberedelse för kvalitetskontrollen behövs viss information vilket man fyller igenom att använda den bifogade länken i mailet. Det framgår även vem som är ansvarig för kontrollen. Kvalitetskontrollanten kontaktar Utifrån den information som ni skickat in återkommer kvalitetskontrollanten med begär om kompletterande information som behöv för att påbörja granskningen. Så mycket som möjligt sker i förväg för att inte störa arbetet på byrån allt för mycket.

Kundmaterial

Som Auktoriserad redovisningskonsult arbetar du under sekretess och tystnadsplikt vilket innebär att du inte kan sprida kundens material. Du behöver därför informera kunden om att under din kvalitetsgranskning kommer kontrollanten att ta del av kundenshandlingar och begära tillstånd. Kontrollanten arbetar under samma principer som du och inget av information kommer att spridas annat än interna.

Boka in besöket

Tiden för kontrollen sätts tillsammans för att i största möjliga mån underlätta för byrån. Beräknad tid för kontrollen är cirka 3 timmar med kvalitetsansvarig och ytterligare tre timmar med varje Auktoriserad redovisningskonsult.

Boka om besöket

Situationer kan uppstå där ett planerat besök måste bokas om. Ombokningar hanteras olika.

Första gången – Ombokning sker senast fem dagar före bokat tid. Sker bokning senare kan du tvingas betala biljettkostnader och logi som kontrollanten inte kan avboka utan kostnad.

Andra gången – Ombokning sker senast fem dagar före bokat tid. Sker bokning senare kan du tvingas betala biljettkostnader och logi som kontrollanten inte kan avboka utan kostnad.

Tredje gången – Ombokning sker senast fem dagar före bokat tid. Sker bokning senare kan du tvingas betala biljettkostnader och logi som kontrollanten inte kan avboka utan kostnad.

Fjärde gången – Kvalitetskommittén övertar ärendet och kontaktar byrån eller den enskilde Auktoriserade redovisningskonsulten. Sker inte kvalitetskontrollen enligt överenskommelse med Kvalitetskommittén riskeras uteslutning.

Besöket

Besöket delas upp i fyra delar:

1. Möte med kvalitetsansvarig för byråövergripande frågor.

2. Möte med varje Auktoriserad redovisningskonsult.

3. Avslutande möte med kommentarer och eventuella kompletteringar.

4. Färdigställande av kontroll rapport.

Komplettering av granskning

Om kontrollanten begär ytterligare kompletteringar ska dessa skriftlig översändas med fördel via mail inom två veckor. Färdig rapport från kontrollant Den färdiga rapporten skickas till byrån efter tre veckor efter besöket eller efter det att kompletteringar har inkommit. Rapporten skickas till byrån som själv får delge varje enskild Auktoriserad redovisningskonsult.

Kommentarer

Om du har kommentarer på rapporten eller kvalitetskontrollen maila kontoret senast två veckor efter det att du mottog rapporten. Kommentarerna ligger som underlag tillsammans med rapporten när kvalitetskommittén fattar beslut.

Möte i Kvalitetskommittén

Kvalitetskommittén granskar alla rapporter och eventuella kommentarer innan beslut fattas. I de fall kontrollrapporten är utan avvikelser skapas inget enskilt ärende hos Kvalitetskommittén. Finns avvikelser i rapporten beslutar Kvalitetskommittén om åtgärder. Åtgärderna är olika beroende på ärendet och kan vara tillexempel ett brev till byrån med önskningar om förbättringar, en förnyad kvalitetskontroll eller uteslutning av medlem.