Riktlinjer för kvalitetskontroll

AR vill med sin verksamhet, auktorisation och kvalitetskontroll stärka redovisningskonsulternas roll och anseende i samhället. Syftet är skapa en gemensam plattform för Auktoriserade redovisningskonsulter. Genom kontroller och kvalitetsgranskningar vill AR höja kvalitén och klientnyttan hos Auktoriserade redovisningskonsulter och byråer.

Kvalitetskontrollen

Med kvalitetskontrollen vill AR lyfta de Auktoriserade redovisningskonsulternas kompetens och visa att branschen håller en jämn och hög kompetens. Klienter och intressenter ska kunna lite på den redovisning och rapporter de Auktoriserade redovisningskonsulterna producerar. Kvalitetskontrollen stöder även byråer och kvalitetsansvariga att kontrollera och skapa hög kvalité för utförda tjänster under deras regi.

Vilka omfattas

Auktoriserade redovisningskonsulter och byråer omfattas av den kvalitetskontroll AR bedriver. Syftet med kontrollen är att se att Auktoriserade redovisningskonsulter och byråer efterlever bransch praxis samt Svensk standard för redovisningstjänster.

Ansvar för kvalitetskontrollen

Det är Kvalitetskommittén som bär huvudansvaret för att kvalitetskontrollerna genomförs enligt plan samt och enligt upprättade riktlinjer.

Kvalitetskontrollens intervall

Målet är att kvalitetskontroll av Auktoriserad redovisningskonsult sker ungefär vart 5:e år. Kontrollen ska vara stödjande och ses som ett sätt att öka och bibehålla kvalitén hos Auktoriserad redovisningskonsult och byrå.

Kontrollens genomförande

Kontrollen sker både ute hos byrå eller Auktoriserad redovisningskonsult men kan också ske på distans om det är tillämpligt.

Bedömning av kvalitetskontroll

Det är alltid Kvalitetskommittén som fattar beslutet huruvida en kvalitetskontroll är godkänd eller ej.

Ajournering

Vid besök med anledning av en kvalitetskontroll kan en ajournering vara nödvändig. Det är kontrollansvarig som bestämmer huruvida ajournering är tillämplig eller ej. Ajournering över två veckor måste beviljas av Kvalitetskommittén.

Överlämnande till Kvalitetskommitté

Om det har skett en omkontroll av Auktoriserad redovisningskonsult eller byrå och det fortfarande finns avvikelser så ska ärendet hanteras av Kvalitetskommittén. I de fall det framkommit att en Auktoriserad redovisningskonsult eller byrå, uppsåtligen har agerat olämpligt i sin yrkesutövning eller på annat sätt agerat på ett sådant sätt att branschens rykte äventyras, så Kvalitetskommittén besluta om uteslutning ska se eller inte. En medlem kan inte vägra att genomgå en kvalitetskontroll då det är ett brott mot medlemsvillkoren. Kvalitetskommittén övertar då ärendet och beslutar om lämplig åtgärd. I de fall Kvalitetskommittén beslutat om erinran eller en varning ska ny kvalitetskontroll ske inom två år från Kvalitetskommitténs beslutsdatum.

Tystnadsplikt och sekretess

Kvalitetskontrollanterna och Kvalitetsnämnden har alltid tystnadsplikt. Ingen information knuten till specifik medlem får lämna AR.

Dokumentation och arkivering

Kvalitetskontrollanternas dokumentation ska vid avslutat kontroll överlämnas och förvaras hos AR. All dokumentation sparas elektroniskt. Makulering av material sker efter sju år.